ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท

ส่งไปรษณีย์/ยื่นเอกสารการสมัคร
พร้อมแนบเอกสาร

  1. สำเนา Transcript และสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 4 รูป
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

คัดเลือก/รายงานตัว
วัน/เวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย

  • อบรมเตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ : 28-29 พ.ค. 64
  • รายงานตัว : 25-31 พ.ค. 64