ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

ส่งไปรษณีย์/ยื่นเอกสารการสมัคร
พร้อมแนบเอกสาร

  1. สำเนา Transcript และสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 4 รูป
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

คัดเลือก/รายงานตัว
วัน/เวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย

  • คัดเลือก : 24 ธ.ค. 65
  • รายงานตัว : 15-31 ม.ค. 66