banner
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
banner
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
การรับสมัครกำหนดการ
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต/สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 10 ตุลาคม 2563
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 24 ตุลาคม 2563
รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เปิดเรียนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

จำนวนที่รับสมัคร

 • ระดับปริญญาโท รับนักศึกษา 35 รูป/คน แบ่งเป็น
  • แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 20 รูป/คน
  • แผน ข สารนิพนธ์ 15 รูป/คน
 • ระดับปริญญาเอก รับนักศึกษา 15 รูป/คน แบ่งเป็น
  • แผน 2.1 ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ 15 รูป/คน

สถานที่รับสมัคร

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 69 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร 042 814616

 • พระมหาจักรพล 06-2224-5994
 • ดร.กรรณิกา 08-1263-4222
 • ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ 08-9622-4068

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 45 หน่วยกิต
 • หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 69 หน่วยกิต

ตารางการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

สอบข้อเขียนวันที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30-11.30 น.
สอบความรู้ทั่วไป
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
ภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องกว้าง รอบคอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 24 ตุลาคม 2563ทางเว็บไซต์ http://gs.mbuslc.ac.th
รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-10.00 น.
เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 27,450 บาท (โดยประมาณ)
เฉพาะปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายช่วง Covid 19 ให้นักศึกษา 10% 2,745 บาท
คงเหลือจ่าย 24,705 บาท

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 54,450 บาท (โดยประมาณ)