หน้าแรก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Slider

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2564สมัครทางไปรษณีย์/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
เลขที่ 69 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (สมัครศึกษาต่อ)
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 042 -814616
สมัครผ่านทาง Internet ที่ www.gs.mbuslc.ac.th/admissions
18 พฤษภาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
22 พฤษภาคม 2564สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
25 พฤษภาคม 2564ประกาศผลการสอบคัดเลือก
25 – 31 พฤษภาคม 2564รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5 มิถุนายน 2564ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
12 มิถุนายน 2564เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 69 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร 042 814616

  • พระมหาจักรพล 06-2224-5994
  • ดร.กรรณิกา 08-1263-4222
  • ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ 08-9622-4068

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

  • หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 45 หน่วยกิต
  • หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 69 หน่วยกิต