หน้าแรก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Slider

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่รายละเอียด
1 พฤศจิกายน 2564 – 13 พฤษภาคม 2565สมัครทางไปรษณีย์/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
เลขที่ 69 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (สมัครศึกษาต่อ)
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 042 -814616
สมัครผ่านทาง Internet ที่ www.gs.mbuslc.ac.th/admissions
18 พฤษภาคม 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
21 พฤษภาคม 2565สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
28 พฤษภาคม 2565ประกาศผลการสอบคัดเลือก
28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5 มิถุนายน 2565ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
11 มิถุนายน 2565เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 69 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร 042 814616

  • พระมหาจักรพล 06-2224-5994
  • ดร.กรรณิกา 08-1263-4222
  • ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ 08-9622-4068